Pravidla soutěže a ochrana osobních údajů

Pravidla online soutěže Jakvybratmonitor.cz

Cílem soutěže Jakvybratmonitor.cz (dále jen „soutěž“) je ocenit zákazníky, kteří si koupí v daném období monitory značky AOC (dále jen „AOC“). Soutěž se koná na území České republiky a Slovenska a jejím pořadatelem je agentura PLAYzone s.r.o., zapsaná Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 138766 C, IČO: 28399510, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha – Strašnice (dále jen „PLAYzone“). Podrobné podmínky soutěže najdete níže.

1. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 1. 10. 2021 do 9. 1. 2022.

2. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále též jako „Účastník“). V případě, že je Účastník ve věku 15 až 17 let, musí potvrdit, že s jeho účastí v soutěži souhlasí jeho rodiče či zákonný zástupce – udělený souhlas je i podmínkou pro předání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci PLAYzone a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že PLAYzone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. PLAYzone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

3. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž probíhá na webu www.jakvybratmonitor.cz a je založena na správném vyplnění všech polí zde přítomného soutěžního formuláře. Soutěžit může každý Účastník, který v době trvání soutěže splní všechny z následujících podmínek:

- poskytne PLAYzone své kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefon)

- nahraje doklad o koupi libovolného monitoru AOC, který byl zakoupen v termínu od 1. 10. 2021 do 9. 1. 2022 (počítají se pouze produkty řádně zakoupené, tj. zaplacené u prodejce, nikoliv bazarové nákupy aj.)

- v případě nejasností zvládne prokázat, že je opravdu majitelem zakoupeného produktu; takové nejasnosti mohou vzniknout například při nízké kvalitě či nečitelnosti dokladu nebo shody s již dříve, nebo naopak později nahraným totožným dokladem (zapůjčování dokladů za účelem zařazení do soutěže není možné a v případě prokázání viny bude potrestáno vyřazením všech Účastníků s tímto dokladem)

- doklady o koupi, u nichž následně došlo k vrácení produktu, se nepočítají; před vyhlášením budou veškeré doklady kontrolovány přímo s prodejci a přihlášky s vratkami budou vyloučeny

- v případě, že výherce vyhraje monitor, který v době vyhlášení nebude již ve skladových zásobách AOC, je možné, aby jej pořadatel nahradil jiným, ovšem v minimální hodnotě monitoru uvedené na zaslaném dokladu
Kontakty i doklad o koupi musí být poskytnuty prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách www.jakvybratmonitor.cz. Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a PLAYzone si vyhrazuje právo před udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů, zejména pak přiloženého dokladu o koupi. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.
Předmětem hlavní výhry jsou tři kusy plně hrazeného výletu do G2 gaming house v Berlíně, dále tři kusy totožného monitoru, jenž si Účastník zakoupil pro účely soutěže*, dalšími výhrami jsou pak produkty AOC CQ32G3SU/BK, AOC C27G2ZE/BK500GB, AOC 24G2ZU/BK, tři kusy AOC GH300, tři kusy AOC GH200, pět kusů AOC GM500 a pět kusů AOC GM200.

*V případě, že výherce vyhraje monitor, který v době vyhlášení nebude již ve skladových zásobách AOC a nebude jej možné zajistit ani v dohledné době, je možné, aby jej pořadatel nahradil jiným monitorem. Ovšem v minimální hodnotě monitoru uvedené na zaslaném dokladu v rámci soutěže.

Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 17. 1. 2021 a všichni výherci budou následně kontaktování skrze poskytnuté kontaktní údaje s tím, že výherce hlavní ceny je povinen si pro svou výhru dojet osobně** na adresu Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, respektive Námestie sv. Františka 18B, 841 04 Bratislava v případě výhry Účastníka ze Slovenska v datu dle možností PLAYzone i Účastníka a ostatním výhercům budou jejich ceny odeslány nejpozději do 17. 2. 2021 na adresu, kterou výherci uvedou po kontaktování ze strany PLAYzone. Pokud do 14 dní od oslovení Výherce na vyzvání PLAYzone nezareaguje, ztrácí na výhru nárok.

Proces vyhodnocení soutěže bude probíhat formou, kdy všem platným přihláškám do soutěže bude uděleno jejich soutěžní číslo, následně budou umístěny do slosování, ve kterém budou postupně vylosování výherci výletu do G2 gaming house v Berlíně, dále třech kusů totožného monitoru, jenž si Účastník zakoupil pro účely soutěže, poté produktů AOC CQ32G3SU/BK, AOC C27G2ZE/BK500GB, AOC 24G2ZU/BK, třech kusů AOC GH300, třech kusů AOC GH200, pěti kusů AOC GM500 a na závěr pěti kusů AOC GM200. Z losování bude pořízen záznam pro účely kontroly a transparentnosti soutěže.

** Z důvodu situace kolem COVID-19 je možné, že i hlavní cena bude zaslána poštou.

4. Práva a povinnosti PLAYzone

PLAYzone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny případné sporné otázky týkající se této soutěže a zároveň si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. PLAYzone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají PLAYzone.

5. Zpracování osobních údajů

Vyplněním soutěžního formuláře berete na vědomí, že společnost PLAYzone bude zpracovávat Vaše osobní údaje nutné pro účast v soutěži v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa v případě výherců (dále jen „osobní údaje“).

Účelem zpracování osobních údajů je pořádání a správa soutěže, a to včetně sdělení výsledků soutěže soutěžícímu, informování o případném ocenění v soutěži a zveřejnění osobních údajů soutěžícího v médiích nebo na internetu. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování je založeno na legitimním zájmu společnosti PLAYzone a je nezbytné pro uskutečnění soutěže a Vaši účast v ní.

Společnost PLAYzone nebude osobní údaje předávat žádným třetím stranám s výjimkou partnera soutěže AOC a přepravní společnosti za účelem doručení výher. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže uchovávány společností PLAYzone po dobu do úplného vyhodnocení soutěže a předání ocenění.
V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vyslovit námitky proti zpracování osobních údajů. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

6. Další podmínky

PLAYzone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Tato soutěž se bude řídit zákony České republiky. Tím nejsou dotčena Vaše práva vyplývající z předpisů na ochranu spotřebitele ve Vaší zemi, pokud tato práva není možné smluvně vyloučit. Vyplněním soutěžního formuláře a jeho odesláním souhlasíte s pravidly této soutěže, zavazujete se jimi řídit a prohlašujete, že jste způsobilí se soutěže účastnit. Vyplněním soutěžního formuláře a jeho odesláním rovněž souhlasíte s uplatněním práva České republiky pro případné spory vyplývající z této soutěže. Pokud s těmito závaznými pravidly soutěže nesouhlasíte, nepřihlašujte se prosím do této soutěže.

7. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.jakvybratmonitor.cz. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel. Pravidla jsou platná a účinná od 1. 10. 2021.

Pokud byste měli ohledně výše uvedených podmínek soutěže jakékoliv otázky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy soutez@playzone.cz.

 

Zvol si monitor podle své oblíbené hry

Zvol si monitor podle své oblíbené hry

Nevíš, jaký monitor si vybrat, ale máš jasno v tom, jakou hru na něm chceš hrát? Podívej se na naše doporučení dle nejhranějších titulů, jakou jsou CS:GO, Fortnite, GTA, Minecraft a další!

Vybrat dle hry >